233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Historie školy

Myšlenka postavit v okrese smíchovském vlastní okresní hospodářskou školu vznikla dne 30. září 1892 na schůzi okresního zastupitelstva. V roce 1910 byl založen fond pro zřízení a vydržování hospodářské školy okresu smíchovského a první příspěvek činil 500,- Kč. V roce 1920 dosáhl fond výše 9 344,68 Kč a pravidelně se doplňoval z úroků i čistého zisku Okresní hospodářské záložny až v roce 1922 dosáhl částky 84 000,- Kč.

Původním záměrem pro stavbu školy byl ústav rekonvalescentů v Tuchoměřicích, ale ten měl až do roku 1925 na základě smlouvy sloužit jako filiálka všeobecné pražské nemocnice. Dalším vytipovaným místem byla zámecká budova ve Statenicích, ale nakonec bylo rozhodnuto umístit školu ve Středoklukách ve spojení se stavbou sokolovny, která byla toho času prováděna. Obec Středokluky se hodila lépe za sídlo školy než Statenice vzhledem k blízkosti dráhy, sídlu pošty a také proto, že leží na rozhraní 3 okresů.

Zástupci ústředních úřadů doporučili získat Sokolovnu koupí. Při stanovení ceny se vycházelo z odhadu a to tak, že 250 000,- Kč se uhradilo z příspěvků okresu, Okresní záložny hospodářské z Kubrova fondu a odborové organizace. Obec Středokluky přispěla částkou 20 000,- Kč.

Původní název školy měl znít „Zimní hospodářská škola se stálým letním během hospodyňským ve Středoklukách“; ještě před jejím otevřením byl změněn na název „Odborná škola hospodářská se stálým letním během hospodyňským ve Středoklukách,“ ale konečný název zněl „ Odborná hospodářská škola ve Středoklukách.“ V průčelí školy byla umístěna jeho busta zhotovená akademickým sochařem Hnátkem z Prahy.

Škola potřebovala ještě internát, a proto požádala ředitelství státních statků o odprodej sousedního pozemku. Stavba byla započata dne 24. května 1923. Slavnostní otevření školy se konalo dne 7. listopadu 1923; ředitelem školy se stal Jan Eckert, dosud odborný učitel rolnicko-lukařské školy ve Vysokém Mýtě s 24 letou pedagogickou praxí. Do 1. ročníku bylo zapsáno 32 chovanců. Budova internátu byla slavnostně otevřena dne 20. července 1924.

Stanislav Kubr

Odborná hospodářská škola ve Středoklukách se stala nejlepším pomníkem k uctění památky zakladatele strany Agrární, pana Stanislava Kubra, jehož jméno nese. Stanislav Kubr se narodil v sousední Kněževsi, v č.p. 28. Byl to především sedlák, který hospodařil na svém statku. Věnoval se pěstování cukrové řepy, později šlechtění ječmene a chovu koní. Po vzoru svého otce si vážil samosprávy a práce v ní. Od roku 1887 až do své smrti v roce 1908 byl členem zastupitelstva v Kněževsi a od roku 1891 členem okresního zastupitelstva smíchovského okresu. Jako poslanec Agrární strany byl na jaře roku 1908 zvolen říšským poslancem Vídeňského sněmu. Byl označován za jednoho z vůdců venkova, jemuž se podařilo dát organizační formu do té doby nevyhraněnému zemědělskému hnutí. Veškeré funkce vykonával jako funkce neplacené. Finanční prostředky získával pouze z vlastního hospodářství.