233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Vzdělávací obory

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka denního studia je 4 roky, studia v dálkové formě 5 let.

Kombinované lyceum - 78-42-M/06
Pojetí oboru

Obor poskytuje širší všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn podle nabídky školy a volby žáka o základy obecně odborného vzdělávání v přírodovědném, humanitním nebo technickém zaměření. Žáci si vybírají jedno zaměření z nejméně dvou zaměření nabízených školou. Délka vzdělávání je čtyři roky v denní formě studia, v dálkové formě 5 let. Dosažený stupeň vzdělávání – úplné střední odborné vzdělání s maturitou.

Obor je vhodný pro žáky, kteří ještě nejsou schopni přesněji posoudit své vzdělávací cíle. Možnost volby obecně odborného zaměření je odložena o dva roky. Jde o studijní obor, který připravuje žáky ke studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, ale pokud nebude chtít žák dál pokračovat ve studiu na vysoké škole, jeho uplatnitelnost na trhu práce je vyšší než po absolvování gymnázia.

Uplatnění absolventa

Přírodovědné zaměření: VŠ a VOŠ se zaměřením na přírodní vědy a praktické aplikace – tvorba a ochrana životního prostředí, zemědělství, učitelství přirodovědných předmětů. Pokud nebude následovat další studium, uplatnění bude nalezeno v činnostech laboratorního i provozního charakteru v oblastech specializace.
Vzdělávací oblasti: biologie, ekologie, chemie, matematika

Humanitní zaměření: VŠ a VOŠ humanitního zaměření a praktické aplikace – v oblasti výchovně vzdělávací a sociální. Pokud nebude následovat další studium, uplatnění bude nalezeno ve výchovně vzdělávacích a sociálních institucích a pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s lidmi, orientace v lidské osobnosti a sociální dovednosti.
Vzdělávací oblasti: pedagogika, psychologie, sociální práce, komunikace

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Úspěšné absolvování přijímacího řízení

Ročníkový plán – Kombinované lyceum

Ekonomika a podnikání - 63-41-M/01
Charakteristika

Obor je určen pro chlapce i dívky. Vzdělání je široce koncipováno a je zaměřeno na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností a efektivně hospodařit s finančními prostředky. Orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje – to je výčet dalších osvojovaných dovedností. Samozřejmostí je výuka zaměřená na zpracovávání dokladů s tím spojených, vedení administrativy a typických podnikových písemnosti v normalizované úpravě. Nezbytností v oblasti nabytých vědomostí je orientace na finančním trhu, sestavování kalkulace ceny zboží nebo služby. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze směrování oboru do oblasti zemědělství.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi budou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny zemědělství nebo právo. Budou vytvářeny předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Ročníkový plán – Ekonomika a podnikání

Veřejnosprávní činnost - 68-43-M/01 - dobíhající obor
Charakteristika

Obor je určen pro chlapce i dívky. V průběhu studia se seznámí se strukturou a působností orgánů státní správy a samosprávy, základními podmínkami a postupy realizace práv a povinností občanů. Naučí se aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy. Součástí získaných odborných dovedností bude i zpracovávání věcně, jazykově a formálně správně jednoduchých právních písemnosti a podkladů. Samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků – to je výčet dalších znalostí získávaných v oboru studia. V neposlední řadě je to i práce s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy. Nezbytností je příprava ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických, sociálních.

Ročníkový plán – Veřejnosprávní činnost

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.

Zemědělec – farmář - 41-51-H/01
Charakteristika

Obor je určen pro chlapce i dívky. Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a pracovní činnosti v chovech zvířat (ošetřování zvířat, krmení, péče o zdraví), zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, řídit motorová vozidla skupin T (traktor) a vykonávat činnosti spojené s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu).

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při zpracování rostlinných a živočišných produktů, při opravárenských činnostech.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Ročníkový plán – Zemědělec-farmář

Zahradník - 41-52-H/01
Charakteristika

Obor je určen pro chlapce i dívky. Žáci se naučí upravovat prostředí pro pěstování rostlin, používat průmyslová a statková hnojiva, provádět ochranu rostlin a generativně i vegetativně množit rostliny. Naučí se také pěstovat a ošetřovat zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, poznávat základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin. Budou také umět zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem. V oblasti sadovnických úprav se žáci naučí zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, vysazovat a ošetřovat rostliny a zakládat a udržovat zatravněné plochy. K výkonu uvedených činností se žáci také naučí používat a udržovat zahradnické nářadí a zahradnickou techniku, provádět její údržbu a pracovat s malou mechanizací.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní na trhu práce zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Jsou připravováni pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.

Ročníkový plán – Zahradník

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech. Absolventi získají výuční list. Ve vzdělávání není zařazena výuka cizího jazyka. Délka vzdělání je 3 roky.

Zahradnické práce - 41-52-E/01
Pojetí oboru

Jde o učební obor vhodný pro chlapce i dívky. Délka vzdělávání je tři roky. Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem.

Obor je určen také pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven vykonávat jednoduché pracovní činnosti v povolání zahradníka. Typickými pracovními činnostmi je pěstování, rozmnožování, ošetřování a hnojení okrasných i užitkových rostlin jak ve volné půdě, tak ve sklenících. Absolvent bude schopen zhotovovat běžné vazačské výrobky.

Skladba předmětů

Vzdělávací oblasti: jazykové vzdělávání (český jazyk), občanský vzdělávací základ, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, základy zahradnické produkce, základy ovocnictví a zelinářství, základy sadovnictví a květinářství

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů, přijímání bez přijímacích zkoušek

Ročníkový plán – Zahradnické práce

Nástavbové studium

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je určeno výhradně pro vyučené ve tříletých učebních oborech. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Studium trvá v denní formě 2 roky, ve formě dálkové 3 roky.

Podnikání - 64-41-L/51

Charakteristika

Absolvent oboru Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Cílem je nabytí dovedností vedoucích k založení a vedení vlastní firmy. Nezbytností je seznámení se s řešením problémů, které vznikají při chodu firmy při dodržování bezpečnostních a právních předpisů. Z konkrétních znalostí je to např. vyhotovování písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvorba obchodních, právních, personálních a interních písemností a práce s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Zpracovávaní účetních dokladů, osvojování si technik a metod účtování, zpracovávání účetních výkazů a daňových přiznání.

Uplatnění absolventů v oboru

Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

Ročníkový plán – Podnikání