233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Spolek přátel Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky

Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace, která sdružuje rodiče žáků a přátel školy. Členství vzniká ochotou se spolkem spolupracovat a následným souhlasem se stanovami spolku. Členství zaniká ukončením spolupráce.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Tvoří ji členové spolku. Valnou hromadu svolává výbor, zpravidla nejméně jedenkrát za školní rok.

Posláním spolku je podpora školy nad rámec, který je poskytován státem a to následujícím způsobem:

  • Zabezpečovat spolupráci školy a rodičů žáků studujících na škole i přátel školy za účelem řešení výchovně vzdělávacích úkolů a hospodářských problémů.
  • Zabezpečovat poskytování prospěchových stipendií.
  • V rámci možností napomáhat k zabezpečování učebních pomůcek ke zkvalitnění studia.
  • V rámci možnosti se podílet na organizování školních iniciativ pro žáky školy.
  • V rámci možností zabezpečovat zdravé, bezpečné prostředí školy.
  • Vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory.
  • Vytváření finančních fondů za účelem výše uvedeného.