233 901 182, 777 794 400 info@sos-stredokluky.cz

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

V SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky pracuje jako výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Strialová, která absolvovala specializační studium pro VP na PFUK v Praze a získala osvědčení k vykonávání této funkce.

Konkrétní příklady práce výchovného poradce:

Seznámení studentů nových tříd s formami a způsobem studia na naší škole, adaptační kurzy na začátku školního roku.

Podpora studentů při zvládání adaptačních potíží při vstupu na školu.

Konzultace a informace o možnostech dalšího studia, přípravných kurzech pro studenty maturitních tříd, dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, veletrzích vzdělávání apod.

Pomoc se studiem ve zvláštních situacích (specifické poruchy učení, individuální studijní plán, neprospěch, práce s mimořádně nadanými studenty…).

Pomoc při řešení vztahových obtíží a složitých životních situací (pozice ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, deprese, psychické problémy, složité osobní situace…).

Ve spolupráci se školní metodičkou prevence (Ing. V. Vlčkovou) řešení problémů v oblasti prevence sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví…).

Spolupráce s odborníky mimo školu (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány státní správy, úřady práce..), zajišťování přednášek, besed atd.

Nabídka odborné literatury, osobnostní a jiné testy.

Pomoc při řešení problémů s organizací přípravy k maturitě, informace nezbytné pro správné rozhodnutí o dalším studiu, pomoc při volbě přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, informace o studiu v zahraničí, rady, jak postupovat při odvolacím řízení v případě nepřijetí na VŠ.

Kontakt:
Mgr. Kateřina Strialová
strialova@sos-stredokluky.cz

Konzultační hodiny:
čtvrtek 15:25 – 16:10

V případě potřeby je možné se domluvit i na jiném termínu.

Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
Telefon: 312661044
Fax: 312680222
Mobil: 733640082
e-mail: ppp.kladno@mybox.cz

Linka bezpečí
Telefon: 116111
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Přehled kurzů a školení, možnosti pomaturitního studia, příprava na maturitu
www.tutor.cz

Informace o možnostech pomaturitního studia
www.NajdiVS.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.kampomaturite.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz
www.careerjet.cz

Informace o nabídce práce v zahraničí
www.portal.mpsv.cz/eures/